നയങ്ങളും ജനസമക്ഷം

Privacy Notice

Effective Date: മാര്ച്ച് 14, 2018

This privacy notice discloses the privacy practices for Crush Empire and our website, http:://www.crushtheciaexam.com (the “Site”). By using the Site you consent to our privacy policy. This policy applies solely to information collected by this Site, except where stated otherwise. It will notify you of the following:

 • What information we collect;
 • With whom it is shared;
 • How it can be corrected;
 • How it is secured;
 • How policy changes will be communicated; ഒപ്പം
 • How to address concerns over misuse of personal data.

Information Collection, Use, and Sharing
We are the sole owners of the information collected on this Site. We only have access to the information/collect information that you voluntarily provide to us:

  • When you submit forms or fields to us through the Site;
  • When you submit comments to content posted on the Site;
  • When you sign up for any newsletters or other materials through the Site; and/or
  • When you communicate to us with a request about the Site, whether via email or other means.

We will use your information to:

   • Respond to you regarding the reason you contacted us;
   • To engage in customer support;
   • To fulfill a request initiated by you;
   • Resolve problems and disputes;
   • Improve our services; ഒപ്പം
   • To process and fulfill any orders made through the Site.

We will not sell your information. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g., to process or fulfill an order or other request made on the Site, or as required by law.

Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

Your Access to and Control Over Information

You may opt out of any future contacts from us at any time. You can do the following at any time by contacting us through any means outlined at the bottom of this policy:

   • See what data we have about you, if any;
   • Change/correct any data we have about you;
   • Have us delete any data we have about you; and/or
   • Express any concern you have about our use of your data.

Orders

If the Site offers services or downloadable content to buy from us, you must provide your contact information (e.g., name and email address). Your financial information will not be collected, as we use a third party’s services (e.g., Paypal) and do not directly process payments. Any information we collect is used for billing purposes and to fill your orders. If we have trouble processing an order, we will also use this information to contact you.

Security

We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the Site, your information is protected both online and offline. Whenever we collect sensitive information (such as your address should you choose to share that with us), that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a closed lock icon at the bottom of your web browser, or looking for “https” at the beginning of the address of the web page.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (e.g. billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers on which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

Cookies

We use “cookies” on this Site. A cookie is a piece of data stored on a Site visitor’s hard drive to help us improve your access to our Site and identify repeat visitors to our Site. For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a password more than once, thereby saving time while on our Site. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance their experience on our Site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information on our Site.

Some of our business partners may use cookies on our Site (e.g., advertisers). എങ്കിലും, we have no access to or control over these cookies.

Automatically Collected Information
When you visit the Site or open an email from us, we may automatically receive and record certain information from your computer, web browser and/or mobile device, including your IP address or other device address or ID, web browser and/or device type, hardware and software settings and configurations, the web pages or sites that you visit just before or just after visiting the Site, the pages you view on the Site, your actions on the Site, and the dates and times that you visit, access, or use the Site. When you use the Site on a mobile device, we may also collect the physical location of your device by, for example, using satellite, cell phone tower or wireless local area network signals.

Do Not Track

Third parties such as ad networks and analytic providers may collect information about your online activities over time and the various websites you access. Currently, various browsers offer a “Do Not Track” (DNT) option, but there is no standard for how DNT should work on commercial websites. For that reason, the Site does not currently respond to Do Not Track consumer browser settings.

Children’s Privacy

Protecting the privacy of young children is especially important. For that reason, we do not allow children under 13 years of age to use the Site, we do not knowingly collect or maintain information from persons under 13 വയസ്, and no part of the Site is directed to persons under 13 വയസ്. If you are under 13 വയസ്, then please do not use or access the Site at any time or in any manner. If we learn that information has been collected through the Site from persons under 13 years of age and without verifiable parental consent, then we will take the appropriate steps to delete the information.

Links

ഇടയ്ക്കിടെ, our Site may contain links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the content or privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our Site and to read the privacy statements of any other site that collects personally identifiable information. We have no responsibility or liability for the content and activities of such sites. Nevertheless, we seek to protect the integrity of our Site and welcome any feedback about such sites.

Notification of Changes

This policy may be amended from time-to-time. Any amendments to our policy will be posted on this page. If we change the policy in a material way, a notice will be posted on the Site with the updated policy.

Disclosures

We accept forms of compensation from affiliate companies. The compensation received will never influence the content, വിഷയങ്ങൾ, or posts made by us on this Site. All of our recommendations and opinions were created from our personal experience and use of the products.

We are not compensated to provide opinion on products, സേവനങ്ങൾ, websites, or other various topics. The views and expressions on our blog contained on the Site are purely ours. If we claim or appear to be an expert on a particular topic or product or service area, we will only endorse products or services that we believe, based on our expertise, അത്തരം അംഗീകാരം യോഗ്യമായ ഉണ്ട്. ഏത് ഉൽപ്പന്ന ക്ലെയിം, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, quote, or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer or provider.

Please remember that the opinions on our blog are not universal and may not necessarily be true for you. Please try out the free demos and course materials that are available and come to your own conclusions about these products.

Our intention in creating this Site is to help students pass the CIA exam. We are passionate about this and primarily motivated by other student’s success. Any money earned from affiliate commissions is a byproduct of our goal to help students and it will help fund the costs to host and run this Site.

Contacting Us

If you have questions or concerns about our privacy practices or wish to make a request regarding your Information, please contact us via our Contact page on our Site.

Digital Millennium Copyright Act Notice

നീക്കംചെയ്യൽ നയവും നടപടികളുടെ

We respect the intellectual property rights of others just as we expect third parties to respect our rights. Pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (“DCMA”), തലക്കെട്ട് 17, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോഡ്, വിഭാഗം 512(സി), ഞങ്ങളുടെ DMCA ഏജന്റ് താഴെ ലിസ്റ്റ് വഴി ഒരു പകർപ്പവകാശ ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നീക്കംചെയ്യൽ അറിയിപ്പ് സമർപ്പിക്കാം. ഇൻറർനെറ്റ് സേവന ദാതാവ് നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ ലംഘന ക്ലെയിമുകൾ ഡി.എം.സി.എ. ഓഫ് "സേഫ് ഹാർബർ" വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു നിന്നുള്ള ബാധ്യത ക്ലെയിം അർഹതയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വിശ്വാസം ലംഘനം ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നോട്ടീസ് സമർപ്പിക്കണം:

ലംഘന അറിയിപ്പ് - ക്ലെയിം

    • പകർപ്പവകാശ ഉടമയുടെ ഒരു ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പ് (അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉടമ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അംഗീകാരം);
    • പകർപ്പവകാശമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി വാദം;
    • നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലംഘനം വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയൽ, മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സേവന ദാതാവിന് അനുമതി വിവരങ്ങളും മതിയായ. [ആരോപണം യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളല്ല വേല തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സംശയാസ്പദമായ പേജിന്റെ URL സമർപ്പിക്കുക];
    • നിങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടെ പരാതിപ്പെടുന്ന പാർട്ടി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് സേവന ദാതാവിന് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മതിയായ വിവരങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ വിലാസം, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പറും ഫാക്സ് നമ്പർ;
     പരാതിയുള്ള പാർട്ടി വസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം പകർപ്പവകാശ ഏജന്റ് അനധികൃത ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന; ഒപ്പം
    • അറിയിപ്പ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്നും ഒരു പ്രസ്താവന, ഒപ്പം, അറിയാവുന്നത് അനുസരിച്ച്, പരാതിയുള്ള കക്ഷി പകർപ്പവകാശ ഉടമയുടെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അംഗീകാരം എന്ന്.

തലക്കെട്ട് 17 ഉപദേശകനുമായിരുന്നു §512(എഫ്) സിവിൽ കേടുപാടുകൾ പിഴ നൽകുന്നു, ചിലവും അറ്റോർണി ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പം ഭൗതികമായി കീഴെ ഒരു ലംഘന അറിയിപ്പ് ചില വിവരങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി നേരെ 17 ഉപദേശകനുമായിരുന്നു §512(സി)(3).

Send all takedown notices to the following contact page.

കൗണ്ടർ വിജ്ഞാപനം - മെറ്റീരിയൽ പുനഃസ്ഥാപനകാലത്ത്

If you have received a notice of material being taken down because of a copyright infringement claim, you may provide us with a counter notification in an effort to have the material in question restored to the Site. അറിയിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ DMCA ഏജന്റ് എഴുതി കൊടുത്തും വേണം ഗണ്യമായ കരാറോ താഴെ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞു 17 ഉപദേശകനുമായിരുന്നു വിഭാഗം 512(ഗ്രാം)(3):

    • നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പ്;
    • എടുത്തുമാറ്റിയതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ വിവരണം അതു പിടിക്കപ്പെട്ടു മുമ്പ് വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം;
    • നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ തെറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി ഫലമായി നീക്കം അപ്രാപ്തമാക്കിയെന്നോ ഒരു നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന;
    • നിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, നിങ്ങൾ വിലാസം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ജില്ലയ്ക്ക് ഫെഡറൽ ജില്ലാ കോടതി പരിധിയില് സമ്മതിക്കുന്നതായി ഒരു പ്രസ്താവന (അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പുറത്തുള്ള എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സേവന ദാതാവ് കാണാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ജുഡീഷ്യൽ ജില്ലയിലെ പരിധിയില് സമ്മതിക്കുന്നതായി), നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലംഘന അറിയിപ്പ് നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് കമ്പനിയോ നിന്നും നടപടി സേവനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന്; ഒപ്പം
    • Email your counter notice to our Contact Page for prompt action.

ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചും നയം ആവർത്തിക്കുക

We take copyright infringement very seriously. ഡിജിറ്റൽ മില്ലെനിയം പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ച് ലംഘനം നയം ആവശ്യകതകൾ ഓപൺ, we maintain a list of DMCA notices from its copyright holders with our registered DMCA Agent. We make a good faith effort to identify any repeat infringers on this list pursuant to the safe harbor requirements of the DMCA.

പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

We reserve the right to modify the contents of this page and its policy for handling DMCA claims at any time for any reason. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി പതിവായി ഈ നയം അവലോകനം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

അംഗീകാരപത്രം നിരാകരണം

പരസ്യത്തിൽ ശുപാർശകൾ എന്നിവ അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു ഒന്നറിയാം മാർഗ്ഗരേഖകൾ അനുസരിച്ച്, ഞങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഉണ്ടാക്കട്ടെ:

    • Testimonials appearing on this Site are actually received via email submission. അവർ വ്യക്തിഗത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്, ചില വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും / അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം അനുഭവങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന. എങ്കിലും, അവർ വ്യത്യാസപ്പെടാം എന്തു വ്യക്തിഗത ഫലങ്ങളും ഫലങ്ങൾ ആകുന്നു. അവർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പൊതുവിൽ വിജയം ആ സാധാരണ ഫലങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നു ക്ലെയിം ചെയ്യരുത്. അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും / അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ചെയ്തവരുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധി അല്ല.
    • The testimonials displayed are given verbatim except for correction of grammatical or typing errors. Some have been shortened, അര്ത്ഥം; സാക്ഷ്യം എഴുത്തുകാരൻ ലഭിച്ച അല്ല മുഴുവൻ സന്ദേശം ലഭ്യമാകുന്നു, അത് ദീർഘമായ തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷ്യം പൊതുജനങ്ങൾക്കു അപ്രസക്തമാണ് കാണപ്പെടുന്ന.
    • We are not responsible for any of the opinions or comments posted to our Site. We are not a forum for testimonials, എന്നാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തമ്മിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഒരു മാർഗമായി അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു. ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും ചെയ്യുക, all testimonials appear after they have been reviewed by us. We do not share opinions, views or commentary of any testimonials on this Site, പിന്നെ കർശനമായി അവലോകനം എന്ന കാഴ്ചകളാണ്.

സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പണങ്ങൾ: As a consumer/user of the Site any products and/or services, by submitting your testimonial you give us permission to reprint, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗീകാരപത്രം പുനരുല്പ്പാദിപ്പിക്കുക ഉപയോഗിക്കുകയോ. You also are agreeing to the following: (1) ദിനമായ, പുനരുല്പ്പാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപത്രം ഉപയോഗം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരവും ആയിരിക്കും; (2) We may use the testimonial with or without any pseudo (തൂലിക) പേര് ക്രെഡിറ്റ്; (3) Our right to use the testimonial is perpetual and may be assigned by us; (4) നാം പ്രാദേശികമായി സാക്ഷ്യപത്രം ഉപയോഗിക്കാം, ദേശീയമായി, അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അത്തരം ഉപയോഗം ഏത് മീഡിയയിലും നടത്താവുന്നതാണ്, information or communication platform (ഇന്റർനെറ്റ് പരസ്യം ഉൾപ്പെടെ) നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത; ഒപ്പം (5) നിങ്ങളെ, and not someone else, composed, submitted and posted the testimonial. By submitting your testimonial, ഈ പ്രമാണത്തിൽ ന്യൂട്രലായി പോലെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നു.

DO NOT TRACK

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

DATA RETENTION
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

Partners

We partner with education institutions, certification providers, and others so we can deliver the best offers for your exam preparation and provide clarity for all of life’s education decisions. We believe transparency is key to earning and maintaining your trust, so below is a list of our partners. We strive to keep this list up-to-date, but we are always working to add more partners.

We partner with education institutions to provide exam preparation services and products, we may receive payment if you purchase one of their products:

 • Gleim
 • Surgent
 • നോമ്പ് മുന്നോട്ട് അക്കാദമി